RATOWNICY WOPR POSZUKIWANI!
RATOWNICY WOPR POSZUKIWANI!

RATOWNICY WOPR POSZUKIWANI!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy poszukuje pracowników na stanowisko: RATOWNIK WODNY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.
Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie – minimum średnie.
6. Aktualne uprawnienia ratownika wodnego, tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.) lub uprawnienia ratownika wodnego uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ww. przepisów.
7. Zaświadczenie o ukończonym kursie KPP wystawione przez uprawniony podmiot, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (U. 2007 nr 60 poz. 408).
8. Posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
9. Zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
10. Zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lub bycie członkiem tych jednostek zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
11. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:
1.
Dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność.
2. Sprawność fizyczna pozwalająca na realizację zadań wynikających z charakteru pracy ratownika.


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1.
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie kąpieliska, osobom kąpiącym się, korzystającym z atrakcji wodnych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Plaży Miejskiej w Brodnicy.
2. Pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z Plaży Miejskiej w Brodnicy, o obowiązującym regulaminie oraz o zasadach korzystania z kąpieliska.
3. Stałe obserwowanie obszaru kąpieliska, w tym również terenu tarasu widokowego, i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
4. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego.
5. Sygnalizowanie zamknięcia obszaru nadzoru w przypadku: zbyt dużej liczby kąpiących się, wypadku lub innych okoliczności.
6. Kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia kąpieliska, pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się.
7. Dokonywanie pomiarów temperatury wody.
8. Przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie kąpieliska, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.
9. Bieżące prowadzenie dziennika pracy.
10. Zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia.
11. Stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji.
12. Wykonywanie ćwiczeń ratowniczych zleconych przez pracodawcę w określonym terminie.
13. Wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą kąpieliska, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji.
14. Posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisamiWYMAGANE DOKUMENTY:
1.
CV ze zdjęciem.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje wymienione w wymaganiach niezbędnych.
4. Inne, dodatkowe dokumenty, świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
* osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy;
* listownie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, ul. Kr. Jadwigi 1, 87-300 Brodnica.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, ul. Kr. Jadwigi 1, 87-300 Brodnica.


DODATKOWE INFORMACJE:
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 56 491 34 58